Những hàng hóa được biếu đã làm:

Hàng hóaSố lượng ở một gói đồHình ảnh
Dây quần áo (10m, 15m, 25m)100
Dây cửa sổ mù/máy sây50
Dây che đậy 20 m100
Sợi xe100
Dây bó 10g10
Dây thịt 10 g20
Dây bó nhỏ 4g25
Dây nông nghiệp nhỏ (theo mét)1